ANTALYA VAKFI BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ


ANTALYA VAKFI BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ icon

ANTALYA VAKFI BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİAntalya Öğretim ve Eğitim Vakfı (ANTALYA VAKFI) 18.11.1972 tarihinde Antalya ili ve ilçelerinde orta öğrenimini tamamlamış, İstanbul'da yüksek öğrenimine devam eden öğrencilerin barınması için Antalya İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan yurdun İşletilmesi ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlanması için kurulmuştur.

Bu amaçla Vakfımız, kuruluşundan 1998 yılı Haziran ayına kadar İstanbul Fatih, Koca Mustafa Paşa mahallesindeki Antalya Yurdunu kesintisiz 26 yıldan fazla çalıştırmış ve binlerce öğrencinin barınmasını sağlamış, ihtiyaç sahibi öğrencilere de burs vermiştir. Ancak, mülk sahibi Antalya İl Özel İdaresinin yurt binalarını satışından sonra, yurt işletmeciliğini bırakmak zorunda kalmıştır. Halen ANTALYA VAKFI milli ve manevi duygulara sahip, sağlam karakterli, çalışkan ve güvenilir ancak maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vermeye devam etmektedir.

Geçmiş burs uygulamasını değerlendiren ANTALYA VAKFI, bundan böyle burs seviyesinin yükseltilmesi, burs sayısı ve tutarlarının artırılması, teşvik ödülleri getirilmesi konularını temel ilke olarak benimsemiş; bu ilkelere dayalı olarak bu Burs ve Ödül Yönetmeliği'ni yürürlüğe koymuştur.

Hayırsever Kurucularımız ile vicdani yükümlülüğünü yerine getirmeye özenen eski burslularımızın yapacağı nakdi ve ayni bağış ve destekleri ile Vakfımız her yıl daha da güçlenecek ve etkinliğini geniş ölçüde bölgesine yayabilecektir

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

I. KAPSAM
Madde 1 - Bu yönetmelik ANTALYA VAKFI burs ve ödülleri ile ilgili hükümleri kapsar.

II. AMAÇ
Madde 2 - ANTALYA VAKFI 'in öncelikli amacı; Resmi Senedinde de belirtildiği gibi "kabiliyetli ve fakat maddi imkandan mahrum" Antalya nüfusuna kayıtlı, Antalya ve İlçelerindeki orta öğretim kurumlarından mezun olan yüksek öğrenimdeki öğrencilerin eğ

III. GÖREV
Madde 3 - ANTALYA VAKFI bu amacı gerçekleştirmek için, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri uyarınca TC uyruklu Antalyalı öğrencilere İstanbul'daki yüksek öğrenimleri için öğrenim bursu ve burs ödülleri verir. Bu burslar karşılıksızdır. Ancak burstan yararlanan öğrenciler vicdani yükümlülük belgesi verir

İKİNCİ KISIM BURS VE ÖDÜLLER

Birinci Bölüm BURS TÜRLERİ Madde 4 - ANTALYA VAKFI tarafından verilen başlıca burs türleri : A. Yükseköğrenim (ön lisans ve lisans) bursları, B. Yüksek lisans (mastır) bursları, C. Doktora bursları, Yönetim Kurulu burs türlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir

İkinci Bölüm ADAYLIK KOŞULLARI I. Maddi İmkandan Mahrum Olmak Madde 5 - Maddi imkandan mahrum olduğunu kabul ve beyan eden öğrenci ANTALYA VAKFI bursuna aday olabilir. Bunun için her aday ailesinin ve kendisinin malvarlığı ve gelir durumunu tam ve doğru olarak beyan eder. Bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği tespit edildiği takdirde burs, VAKIF Yönetimince verilmez veya kesilir ve o tarihe kadar bursluya yapılan ödemeler bu yönetmeliğin 18.maddesi uyarınca geri alınır. Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci bursunun kesilmesini ister.

II. Asgari Başarı Koşulları A-Ön lisans ve Lisans Bursları Madde 6 - ANTALYA VAKFI bursları Yüksek Öğrenim kademesinde hazırlık, birinci sınıf veya ara sınıf öğrencilerine verilir. Dağıtımında ilk sınıflara ve daha başarılı adaylara öncelik tanınır. Bursun tahsisi için gerekli başarı koşulları aşağıda gösterilmiştir.

1. Hazırlık ve Birinci sınıflar için: Burs, Fakülte veya Yüksekokula giriş puanı sırasına göre önde olan adaya tahsis edilir. Bunun için her öğrenci ÖSYM Sonuç Belgesinin onaylı örneğini veya internet çıktısını ve Öğretim Kurumundan alacağı giriş sırasını gösterir Öğrenci Belgesini, Öğrenci Tanıtım Belgesi'ne ekler. 2. Ara sınıflar için : Burs, altyıl veya yarıyıl normal eğitim programının derslerinden başarısız dersi olmayan veya yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden en az 60 olan bir üstyıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan adaya tahsis edilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bunun için her ara sınıf adayı bulunduğu yıl veya yarıyıl derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir Öğrenci Belgesini Öğretim Kurumundan alır ve ‘Öğrenci Tanıtma Belgesi’ne ekler.

Madde 7 - Lisans bitirme genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olan Yüksek Lisans Öğrencileri arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan adaylara mastır bursu verilir. Ara sınıf Yüksek Lisans öğrencilerine burs verilmez. C-Doktora Bursları Madde 8 - Lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olup doktora eğitim programına kaydolan öğrenciler arasından başarı ortalaması sırasına göre önde olan adaylara Doktora Bursu verilir. Ara sınıf doktora öğrencilerine burs verilmez.

Üçüncü Bölüm

BURS TAHSİSİ VE UZATMA I. Bursun Süresi Madde 9 - Burs, genel ilke olarak Ekim-Haziran arası 9 ay süre ile verilir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen öğrencinin bursu ertesi öğretim yılı devam eder. II. Burs Duyurusunun Öğrencilere İlanı Madde 10 - Burs duyurusu, Antalya Milli Eğitim Müdürlükleri'ne ilgili orta öğretim kurumlarına ve/veya İstanbul'daki ilgili Üniversitelere bildirmek üzere yazılı olarak yapılır. Ayrıca yerel basında ilan edilir. Bu duyurunun yapılıp yapılmamasına ve/veya nerelerde yapılacağına Vakıf Yönetim Kurulu karar verir.

III. Öğrenci Tanıtma Belgesi Madde 11 - ANTALYA VAKFI bursu için başvuru, Öğrenci Tanıtma Belgesi ile yapılır. İkinci Bölümde sıralanan adaylık koşullarını taşıyan istekli her öğrenci, ANTALYA VAKFI Web sitesindeki Öğrenci Tanıtma Belgesini eksiksiz doğru ve hatasız doldurur internet ortamında onaylayıp gönderir. Ayrıca çıktısını alarak imzalar ve gerekli belgeleri ekleyerek en geç Ekim ayı sonuna kadar Vakıf Başkanlığı'na teslim eder. Teslim edilmeyen ve gerekli adaylık koşullarını taşımayan öğrencinin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

IV. Öğrenci Tanıtma Belgesine Eklenecek Belgeler Madde 12 - Tanıtma belgesine eklenecek başarı belgeleri aşağıda gösterilmiştir: • Ön Lisans veya Lisans öğretiminin hazırlık veya birinci sınıfına yeni başlayan öğrenci için: ÖSYM Sonuç Belgesi örneği (fotokopi veya internet çıktısı) ile öğretim kurumuna girişteki başarı sırasını da gösterir Öğrenci Kayıt Belgesi, TC Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Nüfus Kayıt örneği, daimi oturduğu yerden alınmış ailesine ait ikamet belgesi • Lisans Öğretimi ara sınıf öğrencisi için: Geçmiş yıllara ait yıl veya yarıyıl derslerinden aldığı notları ve bütün derslerin genel not ortalamasını da gösterir Başarı Durum (Not, Transkript) Belgesi ile kaydolduğu üst sınıfı gösterir Öğrenci Belgesi, TC Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Nüfus Kayıt örneği, daimi oturduğu yerden alınmış ailesine ait ikamet belgesi • Yüksek lisans için: Lisans bitirme derecesini bildiren mezuniyet belgesi veya diploması ve yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir Öğrenci belgesi, TC Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Nüfus Kayıt örneği, daimi oturduğu yerden alınmış ailesine ait ikamet belgesi • Doktora için: Lisans veya yüksek lisans bitirme derecesini bildiren mezuniyet belgesi veya diploması ve doktoraya kabul edildiğini gösterir Öğrenci belgesi, TC Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Nüfus Kayıt örneği, daimi oturduğu yerden alınmış ailesine ait ikamet belgesi

V. Adayların Seçilmesi Madde 13 - Burs, maddi imkandan mahrum olduğu belirlenen adaylardan başarı durumu önde olana verilir. Bunun için Vakıf Yönetim Kurulu, ikinci bölümde belirlenen koşulları taşıyan adayları başarı derecelerine göre saraya koyar ve bursların, başarı durumu önde olan öğrencilere verir. Belgeleri eksik olan öğrencinin başvurusu incelenmez. Burs sayısı, vakfın gelir durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir

VI. Bursun Öğrenciye Tahsis Edilmesi Madde 14 - Öğrenciye bursun tahsisi ANTALYA VAKFI Yönetim Kurulu tarafından yapılır. ANTALYA VAKFI, tüm burslu öğrencilerin başarı durumlarını Öğrenci Tanıtma Belgesi ve eklerine dayalı olarak inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belgeler ister, kazananlara gerekli duyuruyu Web sitesinde ve e-mail yoluyla ileti göndererek yapar.

VII. Vicdani Yükümlülük Belgesi (ek:2) Madde 15 - Her ANTALYA VAKFI burslusu, kendisini ANTALYA VAKFI Ailesi'nin bir ferdi sayar ve gelişmesine katkıda bulunmayı görev bilir. Bunun için genel ilke olarak, her burslu kendisine yapılan ödemeler tutarını, hayata atıldıktan sonra bir plan dahilinde bağış yaparak geri ödemeyi veya en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için ANTALYA VAKFI aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının ANTALYA VAKFI’ na bağış yapmasını sağlamayı yükümlenir. Bu, vicdani bir yükümlülüktür. Burslu vicdani yükümlülüğünü kabul ettiğine dair ‘Vicdani Yükümlülük Belge’sini imzalar.

VIII. Bursların Ödenmesi Madde 16 - ANTALYA VAKFI, burs kazandığı kendisine duyurulan öğrencilerden, belgeleri eksik olmayan, Banka İBAN’ ı ve Banka Kartı olan öğrencilerin aylık burslarını, Ekim ayından geçerli olmak üzere banka hesaplarına havale eder. Havale her ayın 20 sinden sonra yapılır.

IX. Bursun Ertesi Yıl için Uzatılması Madde 17 - ANTALYA VAKFI, her öğretim yılı sonunda burslularının başarı durumlarını öğrenciden ister. • Ön lisans ve lisans için: Öğretim yılı sonunda bulunduğu yıl veya yarıyıl normal eğitim programı derslerinden (yaz okulu dahil) başarısız dersi olmayan veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden en az 60 olup öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üstyıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder. • Yüksek Lisans (master ) ve Doktora için: Her yıl başarılı olduğunu belgeleyen ve bir üst sınıfa geçtiğini gösteren bir belge ile burs ertesi yıl devam eder.

X. ANTALYA VAKFI' ınca Bursun Kesilmesi Madde 18 - Başka yerden maaş, ücret, burs veya aylık kredi alan öğrenci, ANTALYA VAKFI bursuna da aday olabilir. Ancak öncelik verilmez. ANTALYA VAKFI bursu aldıktan sonra başka yerden benzeri destek bulan öğrencinin bursu Yönetim Kurulu'nca değerlendirilir ve devam edip etmemesine karar verilir. Ayrıca durumu bu Yönetmelik hükmüne uymadığı tespit edilen öğrencinin de bursu kesilir.

XI. Eğitim Yanı ve Sonrası Etkinlikler Madde 19 - ANTALYA VAKFI bursluları, eğitim sırasında veya sonrasında ANTALYA VAKFI 'nca düzenlenecek toplantılara ve diğer etkinliklere katılmayı görev bilirler

Dördüncü Bölüm MALİ HÜKÜMLER

I. Bursun Kapsamı Madde 20 - ANTALYA VAKFI bursu genellikle aylık ödeneği, kitap yardımı ve okul harcını kapsar. Aylık ödeneği ve kitap yardımı tutarları, her yıl bütçe imkanları çerçevesinde Ekim ayından geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Bu belirlemede enflasyon oranı dikkate alınır. Gerekirse burs sayısı azaltılır veya artırılır. Kitap yardımı burslulara, her yarıyıl başında Ekim ve Ocak aylarında; okul harcı ise harç kredisi almayan burslulara harç ödeme zamanında ödenir.

II. Yıllık Burs Ödeneğinin Burs Türlerine Dağılımı Madde 21 - Yıllık burs ödeneğinin burs türlerine dağılım oranları, Vakıf amacı, burslara ayrılabilen ödenek tutarı ve burs talepleri dikkate alınarak her yıl ANTALYA VAKFI Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

Beşinci Bölüm BURS ÖDÜLLERİ

I. Amaç Madde 22 - Burs Ödüllerinin Amacı : • Daha çok çalışmayı teşvik etmek, • Üstün başarılı olmayı özendirmek, • ANTALYA VAKFI bursluları başarı piramidini oluşturmak, • Bursluların ANTALYA VAKFI ile ilişkilerini güçlendirmek, • ANTALYA VAKFI ailesi içinde bütünleşmelerine ve birbirleri ile kaynaşmalarına katkıda bulunmaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek için ders yılı sonunda (yaz sınavları dahil) başarı derecesini belgelendiren her ANTALYA VAKFI burslusuna aşağıdaki burs ödülleri verilir.

II. ANTALYA VAKFI Önlisans ve Lisans Üstün Başarı Ödülü Madde 23 - Altyıl ve yarıyıl genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 (100 üzerinden 75) olan burslunun ertesi yıl için bursu uzatılır: ANTALYA VAKFI Üstün Başarı Belgesi ve ayrıca bir aylık burs ile ödüllendirilir (aynı şartlarla mezun olan son sınıf öğrencileri de bu ödüllerden yararlanırlar).

III. ANTALYA VAKFI Ön lisans ve Lisans Sınıf Birincisi Ödülü Madde 24 - Yıl veya yarıyıl derslerini birincilikle başaran, başka deyişle yıllık genel başarı ortalaması kendi sınıfında birinci sırada olanın bursu, ertesi yıl için uzatılır. ANTALYA VAKFI Sınıf Birincisi Belgesi ve ayrıca iki aylık burs ile ödüllendirilir.

IV. ANTALYA VAKFI Ön lisans ve Lisans Onur Ödülü Madde 25 - Ön lisans ve Lisans düzeyinde yükseköğrenimini birincilikle bitiren burslu, ANTALYA VAKFI Onur Belgesi, ayrıca üç aylık burs tutarı ve istediği taktirde Yüksek Lisans Bursu ile ödüllendirilir.

V. ANTALYA VAKFI Yüksek Lisans Onur Ödülü Madde 26 - ANTALYA VAKFI yüksek lisans öğrenimini bitirme genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 (100 üzerinden en az 75) olan burslu, ANTALYA VAKFI Yüksek Lisans Onur Belgesi, üç aylık burs tutarı ve istediği taktirde ANTALYA VAKFI Doktora bursu ile ödüllendirilir.

VI. ANTALYA VAKFI Doktora Onur Ödülü Madde 27 - ANTALYA VAKFI Doktora öğrenimini tamamlayan ve doktora derslerinden genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3,5 (100 üzerinden en az 90) olan burslu ANTALYA VAKFI Doktora Onur Belgesi ve dört aylık burs tutarı ile ödüllendirilir.

VII. Başarı Belgesi Madde 28 - Yukarıdaki ödüller için başarı koşulunu yerine getirenler, öğretim kurumundan alacakları başarı belgesini ANTALYA VAKFI 'e getirirler. Ödül beratı ve ödüller, ANTALYA VAKFI 'ce düzenlenecek bir törenle öğrencilere verilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM SON HÜKÜMLER

I. Yürütme Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini ANTALYA VAKFI Yönetim Kurulu yürütür. II. Yürürlük Madde 30 - Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 28/12/2012 tarih ve 203 sayılı kararı ile değiştirilmiş ve günün iletişim teknolojisine uyarlanmış olup, ayni tarih de yürürlüğe girer.

istewebimlogo